STAREAST 2018 Keynote : Lightning Strikes the Keynotes